Pacientiem


Aptaujas anketa par saņemtajiem pakalpojumiem Saldus medicīnas centrā


Pacientu līdzmaksājumi

Pacienta līdzmaksājums ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem. Veicot pacienta līdzmaksājumu, jāsaņem maksājumu apliecinošs dokuments — čeks vai stingrās uzskaites kvīts.

Pakalpojuma nosaukums       Eiro

Ārsta apmeklējums

Ģimenes ārsta apmeklējums:

personām līdz 65 gadu vecumam        2,00

personām no 65 gadu vecuma             1,00

Ārsta-speciālista apmeklējums 4,00

Ģimenes ārsta mājas vizīte

pie pacientiem, kas vecāki par 80 gadiem      2,85

pie pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā 2,82

Pacientiem, pie kuriem devusies neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde (ātrā palīdzība) un ģimenes ārsts vienojies ar pacientu par mājas vizīti   2,85

Pacientiem ar psihiskiem traucējumiem ar pamatdiagnozes kodiem F01, F20 un F73 mājas vizīte, kas nav saistīta ar psihiatrisko ārstēšanu         2,85

Ārstēšanās dienas stacionārā

Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) 7,00

Par ambulatori vai dienas stacionārā veiktām operācijām (par katru operāciju)          4,00

Diagnostiskie izmeklējumi ambulatori vai dienas stacionārā

Elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi       2,00

Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi     4,00

Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi         4,00

Funkcionālie kuņģa-zarnu trakta izmeklējumi  4,00

Endoskopiskie izmeklējumi       7,00

Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi             4,00

Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas        3,00

Rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu (var iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma laikā; veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta līdzmaksājumu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)      10,00

Datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas       14,00

Datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta līdzmaksājumu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu)            21,00

Par medicīnisko rehabilitāciju stacionārā (sākot ar otro dienu)    5,00

Par ārstēšanos aprūpes, tajā skaitā hronisko pacientu aprūpes, nodaļas vai gultās        7,00

Pilns pacientu līdzmaksājumu saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

 

Papildu maksājums par ķirurģisku operāciju

Ārstniecības iestādes var iekasēt papildu maksājumu ne vairāk kā 31 EUR par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām. Šo papildu maksājumu neiekasē no personām, kuras ir atbrīvotas no līdzmaksājumiem, un personām, kuras uzrāda Nacionālā veselības dienesta izsniegtu izziņu par to, ka persona kalendāra gada laikā ir saņēmusi veselības aprūpes pakalpojumus un veikusi pacienta līdzmaksājumu (tai skaitā apdrošinātāja vai citas personas segto) 570 EUR apmērā.

Šo papildu maksājumu nesedz no valsts budžeta līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad operācija veikta trūcīgai personai vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekam, vai gadījumā, ja persona Nacionālajam veselības dienestam pieprasījusi izziņu, kas apliecina, ka līdzmaksājumu summa par kalendāra gadā saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sasniegusi maksimālo apmēru.

Kas ir jāņem vērā par līdzmaksājumiem?

 • Kopējā pacienta līdzmaksājumu summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā, nedrīkst pārsniegt 355 EUR (papildu maksājumi par operācijām netiek ieskaitīti).
 • Pacienta līdzmaksājumu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 570 EUR.
 • Vairākas iedzīvotāju grupas ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājumu veikš

Laboratoriskie izmeklējumi

Par valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem pacienta līdzmaksājums nav jāveic. Taču Nacionālais veselības dienests neapmaksā asins paraugu ņemšanu ambulatoriem pacientiem, izņemot bērnus un grūtnieces. Valsts apmaksāto ambulatoro laboratorisko izmeklējumu saraksts ir pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Pacienta līdzmaksājuma apmērs noteikts 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 555 Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība 13. pielikumā, savukārt līdzmaksājuma apmērs katrai manipulācijai noteikts Pakalpojumu tarifu datu bāzē.

No pacienta līdzmaksājuma atbrīvotās iedzīvotāju grupas
 • Bērni vecumā līdz 18 gadiem*;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām*, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 • tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuber¬kulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru Kabineta noteikumu Nr. 555 3. pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie¬kamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 • personas, kurām ģimenes ārsts veic vispārējo veselības pārbaudi un imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram, kā arī veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;
 • visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādē Ministru kabineta noteikumu Nr. 555 noteiktajā apjomā, kā arī paliatīvo aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 • I un II grupas invalīdi;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu*;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • patvēruma meklētāji*.

* Šīs iedzīvotāju kategorijas ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājuma arī par ambulatorajai ārstēšanai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību.

Avots: Nacionālais veselības dienests

Informācija pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem

Pacientiem ar kustību traucējumiem iekļūšana ēkā nodrošināta ar ratiņkrēslu pacēlāju pie ieejas uzņemšanas nodaļā.
Pārvietošanās no stāva uz stāvu notiek ar liftu, kurā var iekļūt pacienti ratiņkrēslā.
Pacientiem ar dzirdes traucējumiem tiek nodrošināta vizuālā informācija.
Pacientus ar redzes traucējumiem pavadīs uzņemšanas nodaļas vai poliklīnikas reģistratūras darbinieki.

Palīdzība ārpus SMC darba laika

Saldus Medicīnas centra Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta (traumpunkta)  tālrunis 63881055.

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001. Darba dienās no plkst. 17 līdz 8, bet brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti ģimenes ārsti un ārstu palīgi sniedz konsultācijas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams medicīnisks padoms vienkāršu saslimšanu gadījumos.

Veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113.

Papildu informāciju par ģimenes ārstiem, dežūrārstiem un slimnīcu uzņemšanas nodaļām var saņemt, zvanot darba dienās uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 vai Nacionālā veselības dienesta vai Veselības ministrijas tīmekļa vietnēs.

Par veselības aprūpes organizāciju finansēšanu varat uzzināt MK noteikumos “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība

Par pacientu tiesībām un pienākumiem varat uzzināt “Pacientu Tiesību likumā“.