Privātuma politika

SIA “Saldus medicīnas centrs”
privātuma politika attiecībā uz personas datu apstrādi

 Dokumenti, kas izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (GDPR) un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 24. panta 1. un 2. punktu