Statūti

APSTIPRINĀTI
ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saldus medicīnas centrs”
dalībnieku 2020.gada 1.aprīļa ārkārtas sapulces lēmumu,
(protokols Nr. 2020/02)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Saldus medicīnas centrs”
(vienotais reģistrācijas numurs 40003187473)

STATŪTI
(jaunā redakcijā)

I Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saldus medicīnas centrs” (turpmāk tekstā – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1. cilvēku veselības aizsardzība (85.1);
2.2. slimnīcu darbība (85.11);
2.3. ārstu prakse (85.12);
2.4. pārējā darbība cilvēku veselības aizsardzības jomā (85.14):
2.5. sociālā aprūpe (85.3);
2.6. izglītība (80) – jebkura līmeņa publiskā, kā arī privātā izglītošana un apmācība cilvēka veselības aizsardzības jautājumos, medicīnā mutiski, rakstveidā, kā arī ar radio un televīzijas starpniecību;
2.7. medicīnisko un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība (52.32);
2.8. kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība (52.33);
2.9. ēdienu un dzērienu pārdošana patēriņam uz vietas (55.30);
2.10. sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana (70.2);
2.11. tvaika un karstā ūdens piegāde (40.3);
2.12. (izslēgts ar dalībnieku 05.11.2020. ārkārtas sapulces lēmumu 2020/04)
2.13. pārējo pakalpojumu sniegšana (93.00).
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 893 184,00 euro (astoņi simti deviņdesmit trīs
tūkstoši viens simts astoņdesmit četri eiro un 00 centi).
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 893 184 (astoņi simti deviņdesmit trīs
tūkstoši viens simts astoņdesmit četrās) kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.

III Sabiedrības valde

7. Valdes sastāvā ir 1 (viens) loceklis – valdes priekšsēdētājs. Valdes locekli –
valdes priekšsēdētāju ieceļ un atsauc Dalībnieku sapulce. Valde darbojas saskaņā ar
Valdes nolikumu, kuru apstiprina Dalībnieku sapulce.
8. Valdes priekšsēdētāju ieceļ Dalībnieku sapulce. Valdes priekšsēdētājs organizē
valdes darbu.
9. (izslēgts ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saldus medicīnas centrs”
dalībnieku 2019.gada _.novembra ārkārtas sapulces lēmumu, (protokols Nr. 2019/04)).
10. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja Dalībnieku
sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
10.1. nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana, maiņa, dāvināšana u.c.
atsavināšana, iznomāšana ar apbūves tiesībām un nodošana bezatlīdzības lietošanā
(patapinājumā), ieķīlāšana vai apgrūtināšana ar parādiem;
10.2. kapitālieguldījumu palielināšana, kustamā īpašuma pirkšana, pārdošana u.c.
atsavināšana, virs dalībnieka noteiktajām summām;
10.3. aizņēmuma līguma slēgšana, vekseļu izsniegšana un citu finansiālu saistību
uzņemšanās virs dalībnieka noteiktajām summām;
10.4. kredītu izsniegšanu, ja tie nav saistīti ar Sabiedrības kārtējo darbību;
10.5. speciālo kapitālu (fondu) veidošana un to līdzekļu izlietošana.
11. Valdei nepieciešams dalībnieku sapulces (Saldus novada domes vai kapitāla
daļu turētāja pārstāvja) saskaņojums Sabiedrības darbinieku atlīdzības nosacījumu
noteikšanai, nosacījumiem pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai,
prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālajiem
apmēriem, kā arī citu ierobežojošu nosacījumu noteikšanai.

Sabiedrības ar ierobežotuatbildību “Saldus medicīnas centrs” valdes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps OSIS
Dalībnieku 01.04.2020. ārkārtas sapulces protokolists – Saldus novada pašvaldības jurists Juris SĪLIS
Dalībnieku 01.04.2020. ārkārtas sapulces protokola pareizības apliecinātājs – kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Brocēnu novada pašvaldības izpilddirektors Tālivaldis BĒRTULSONS